-->

A bou passat…

wpid-JOANBENET.jpg

Fa uns dies, Josep Lluís Rodríguez Zapatero, en una entrevista que li feren en el semanari, El Temps,feu unes declaracions prou cridaneres, puix digué,reconeixent-lo com a cert, que “la ComunitatValenciana és una de les històricament pijorsfinançades”, i ademés admeté que la reforma de lallei 22/2009 de 18 de decembre per la que esregulava el Sistema de Finançació de les ComunitatsAutònomes, no fon suficient per a que lo que admetara, a bou passat, poguera canviar en el seumoment, en el moment que tocava per a que unsquants anys despuix, no poguera dir lo que estàdient, que molt al contrari de netejar la seua image, lo que està fent és omplir-la més d’eixe característicmarró que emana eixa acre olor que tots sabem reconéixer.

Les coses so Zapatero, no es reconeixen quanya han passat fent un “Acte de Contricció” per a intentar netejar l’image i el passat, a vegadesvergonyós, sino que s’han de reconéixer en elmoment oportú per a poder ficar totes les midespossibles per a que eixa situació de ser la Comunitathistòricament pijor finançada, mai s’haguera donat,puix mentrimentres que mosatros, la ComunitatValenciana, hem segut la punta de la cua de lafinançació, en la capçalera estava la que sempre haestat, la Comunitat Catalana, que sap plorar molt be i vendre la seua independència per a obtindre devosté i de tots els governs que han passat per la Moncloa, tot lo que ha pogut.

No oblidem que mentres que mosatros, elvalencians, casi érem ciutadans de segona, laComunitat que promogué el secessionismeterritorial, Catalunya, convocà per al 9 de novembred’enguany 2014, una consulta que encara sentinconstitucional i prohibida pel Tribunal Superior,realisà, i durant tot l’any 2014, mentres quemosatros, la Comunitat Valenciana, seguíem sent laComunitat pijor finançada, Catalunya estavaembojacant-se 6.476 millons d’euros, lo quecorrespon al 40% del Fondo de Liquidea Autonòmic(FLA) d’Espanya, deixant l’atre 60% per al restantd’Espanya. Vergonyós.

Pero no content en lo dit anteriorment, en la dita entrevista so Zapatero afirma que, “Valéncia podriahaver tingut abans una conexió ferroviària d’altavelocitat”, pero per a mantindre’s en pau en sí mateixi la seua consciència tranquila, diu en el seudescàrrec, que la planificació d’estes infraestructureses dissenyà en 1997, quan estava Josep Maria Aznar en la Moncloa.

Em va a perdonar vosté Zapatero, pero això empareixen excuses de chiquet de colege, “Yo no ho hefet ‘senyo’, ha sigut ell”. A vore cavaller, si vosté sapque lo que es feu en 1997, moment en el que vostéera Diputat de les Corts Generals d’Espanya i per lotant estava en l’oposició, a partir de que li ferenPresident del Govern Espanyol en 2004, lo quedevia d’haver fet, és canviar tot lo que durant moltsanys veu que estava mal fet i que anava en contra i en detriment d’algunes Comunitats.

Vosté, Zapatero, devia haver segut eixepresident que començara a canviar tot lo que estavamal fet per uns atres presidents i no enganchar-se alcarro de fer lo mateix, puix l’Alta Velocitat, el AVE,feu el seu viage inaugural Madrit-Valéncia el 18 dedecembre de 2010, aixina que tingué sis anys per a poder, o per a haver intentat canviar les cosesroïnes, i no a soles el tema del AVE, sino tots elstemes que ara vosté està traent a la llum, puix enaixò no va a netejar la seua image, puix és vosté tan culpable com Josep Maria Aznar i com tots elspresidents dels diversos governs d’Espanya que li fan ullets a unes Comunitats, deixant a banda a unesatres Comunitats. Yo sempre espere que el tempsfique a cadascú en el seu lloc.

Un dia farem algunes comparacions entre lesinfraestructures i inversions que durant les últimesdécades s’han fet en Catalunya i Madrit comparant-les en les que s’han fet en la Comunitat Valenciana, en la Regió de Múrcia, en La Rioja, en Navarra, en Extremadura, en Cantàbria… la vergonya que emdonarà, que mos donarà a la majoria, serà immensa,puix vorem unes injustícies jagantesques.

Per; Joan Benet Rodríguez i Manzanares